Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

  Tyto podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě Naturlife.cz www.naturlife.cz , vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Kupující je povinen se s nimi před nákupem seznámit.

   Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Dana Hořovská, IČO: 03040402, zapsaný v živnostenském rejstříku MÚ Sedlčany, se sídlem: Křepenice 81, 264 01 Sedlčany (dále jen prodávající).

e-mail: obchod@naturlife.cz

tel.: 732 781 340

 

   Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí odběratel zboží dle nabídkového internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.naturlife.cz (dále jen kupující)

 

  Prodávající je vlastníkem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.naturlife.cz (dále jen internetový obchod) zřízeného za účelem dodávání zboží kupujícím na základě jejich elektronicky učiněné objednávky převzaté a potvrzené prostřednictvím internetového obchodu stranou prodávajícího.

 

   Internetový obchod obsahuje nabídku doplňků zdraví, potravin a dalšího zboží (dále jen zboží) s detailním popisem jednotlivých položek zboží a uvedením parametrů typických pro jednotlivé kategorie zboží.

 

   Prodávající vyvinul maximální možné úsilí k tomu, aby technický popis nabízeného zboží odpovídal skutečnosti. V případě zobrazení zboží se může jednat o ilustrační foto, které nemusí být úplně identické s konkrétní položkou zboží.

 

   Kupující má právo objednané zboží do 14 dnů ode dne doručení vrátit prodávajícímu dle čl. VII těchto podmínek.

 

2. Objednávání zboží

  Veškeré objednávky provedené v internetovém obchodě www.naturlife.cz pomocí nákupního košíku, nebo e-mailem na adresu obchod@naturlife.cz jsou považovány za závazné.

 

   Prodávající odešle prostřednictvím e-mailu kupujícímu ihned po obdržení objednávky zprávu o potvrzení objednávky, na e-mail, který kupující uvedl ve své objednávce. Kupní smlouva je uzavřena dnem odeslání potvrzení objednávky kupujícího a je uzavírána v českém jazyce.

 

   Prodejní cena zboží uvedená v objednávce se stává závaznou okamžikem odeslání objednávky kupujícím.

 

   Pokud se e-mail potvrzující objednávku kupujícího vrátí zpět na internetový obchod prodávajícího jako nedoručený nebo nedoručitelný (např. kvůli změně nebo zrušení e-mailové adresy kupujícího nebo kvůli dočasným problémům, které vzniknou u poskytovatele internetových služeb) bude se prodávající pokoušet opakovaně zastihnout kupujícího telefonicky na čísle uvedeném v objednávce. V případě, že se nepodaří kontaktovat kupujícího e-mailem ani telefonicky, bude objednávka kupujícího stornována.

 

   Zasláním objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje souhlas se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek. Potvrzení tohoto bodu je ošetřeno tím, že systém internetového obchodu upozornil kupujícího na nutnost seznámení se s obchodními podmínkami před odesláním objednávky prostřednictvím internetového objednávkového systému.

 

   V případě, že kupující se rozhodl stornovat objednávku po jejím odeslání, nechť tak učiní do 12 hodin od obdržení potvrzení objednávky a to e-mailem s uvedením čísla a data objednávky, kterou chce stornovat na adresu: obchod@naturlife.cz

 

3. Cena zboží a platební podmínky

   Všechny uveřejněné ceny jsou závazné pro obě strany a jsou prezentovány včetně DPH a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

  

   Kupující se zavazuje uhradit objednané a dodané zboží při převzetí zásilky zboží přepravní službě (dobírka) nebo dle své volby převodem na účet prodávajícího č. 1256606035/3030 před expedicí zboží kupujícím. Jako variabilní symbol uvede číslo objednávky uvedené v potvrzení objednávky zaslané prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího. V případě, že je dle čl.V účtováno poštovné, zavazuje se kupující, uhradit celkovou cenu zboží včetně poštovného.

 

4.Vyřízení objednávky

   Doba vyřízení objednávky je zpravidla 2-7 pracovních dní v závislosti, zda je zboží dostupné, nebo je na cestě. V případě, že prodávající nemůže splnit objednávku kupujícího zcela nebo zčásti, se prodávající zavazuje kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. Kupující má právo v tomto případě od objednávky odstoupit, nebo počkat, až bude jeho objednávka kompletní, nebo zvolit okamžité odeslání zboží, jenž je momentálně k dispozici. V případě žádosti kupujícího o dodatečné zaslání zboží, které nebylo k dispozici, bude k zásilce účtováno poštovné.

 

   Prodávající dodá kupujícímu společně se zbožím daňový doklad – fakturu, který je vždy nedílnou součástí zásilky (balíčku). V případě, že kupující požádá prodávajícího o opětovné zaslání daňového dokladu, vystaví prodávající duplikát daňového dokladu a zašle el. poštou kupujícímu nejpozději do dvou pracovních dnů.

 

   Registrovaní zákazníci mohou sledovat stav vyřizování své objednávky on-line na našich stránkách.

 

5. Poštovné a balné

Cena poštovného
Česká republika      
Způsob doručení Způsob úhrady Poplatek Detail
Přepravní služba PPL dobírka         129 Kč doručení do 1-2 pracovních dní
bankovní převod            99 Kč
Česká pošta dobírka         135 Kč doručení do 1-2 pracovních dní
bankovní převod         105 Kč

 

   Balné je vždy zdarma.

 

   Osobní odběr zboží na adrese Křepenice 81, 264 01 Sedlčany, Krásná Hora nad Vltavou, Kovářov nebo Sedlčany prodávající umožňuje pouze při volbě Osobní předání při volbě dopravy a na základě předchozí dohody na tel. čísle +420 732 781 340. Osobní odběr zboží je zdarma.

 

   Poštovné se nezapočítává při objednávce na 1 500Kč bez poštovného.

 

   Doba doručení zásilky závisí na rychlosti přepravní společnosti, zpravidla je balík doručen následující pracovní den od podání.

V případě problémů s doručením zásilky můžete kupující kontaktovat prodávajícího na e-mailu obchod@naturlife.cz nebo telefonicky na čísle +420 732 781 340. Prodávající zjistí, kde se zásilka právě nachází.

 

6. Převzetí zásilky

   Kupující je oprávněn odmítnout převzít zásilku není-li doručena dle pravidel přepravní společnosti, např. rozlepená nebo poškozená zásilková krabice, promočená zásilka apod. (viz. PPL, Česká pošta apod.) Pokud bude v balíčku z některých výrobků poškozen, neprodleně informujte prodávajícího na e-mailu obchod@naturlife.cz nebo telefonicky na čísle +420 732 781 340.

 

   Kupující je oprávněn a povinen k tomu, aby si objednané zboží spolu s dodacím listem a daňovými doklady zaslané na jeho poštovní adresu na dobírku bez zbytečného odkladu převzal a je povinen zaplatit na dobírce uvedenou částku.

 

   Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny a převzetím zboží kupujícím. Společně se zbožím převezme kupující i daňový doklad-fakturu, který je vždy nedílnou součásti zásilky.

 

7. Odstoupení od smlouvy

   Kupující je oprávněn odmítnout převzít zásilku není-li doručena dle pravidel přepravní společnosti, např. rozlepená nebo poškozená zásilková krabice, promočená zásilka apod. (viz. PPL, Česká pošta apod.)

 

   Kupující může využít svého práva a do 14 dnů od převzetí zásilky od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. V takovém případě by měl kupující neprodleně informovat prodávajícího e-mailem na adrese obchod@naturlife.cz nebo telefonicky +420 732 781 340. V písemném odstoupení od smlouvy uvede kupující číslo bankovního účtu pro zpětné zaslání kupní ceny prodávajícím.

 

   V případě odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující zboží na adresu:

   Naturlife.cz, Dana Hořovská, Křepenice 81, 264 01 Sedlčany

 

   Náklady na pojištění a přepravu zásilky od kupujícího zpět k prodávajícímu hradí kupující, není-li písemně dohodnuto jinak.

  

   Pro odstoupení od smlouvy kupující může využít vzorový formulář, který je k dispozici zde.

 

  Prodávající je povinen vrátit kupujícímu peníze za vrácené zboží, a to až po obdržení vrácené zásilky zboží na jeho účet uvedený v písemném odmítnutí zboží a to do 30-ti dnů od odstoupení. Poštovné za doručení zásilky ke kupujícímu a zpět prodávajícímu se nevrací.

 

   Pokud prodávající zjistí po vrácení zboží, že zboží bylo kupujícím nějakým způsobem poškozeno, vrátí se kupujícímu kupní cena ponížená o částku, která představuje poškození zboží ze strany kupujícího. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

 

   Existují výjimky, kdy není možné zboží vrátit. To se týká zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Zboží, které podléhá rychle zkáze, je takové zboží, na němž je uvedeno datum použitelnosti: „spotřebujte do…“ (jedná se zejména o mléčné, masné či lahůdkářské výrobky), toto zboží není možno vrátit. Zboží označené dobou minimální trvanlivosti již není zbožím podléhajícím rychlé zkáze a ustanovení o odstoupení od smlouvy pro něj lze použít.

 

8. Záruční podmínky

   Na veškeré zboží prodávající poskytuje záruku do doby spotřeby zboží uvedeného na obalu, nejdéle však 2 roky od data prodeje zboží.

 

   Jako záruční list slouží faktura (doklad o zakoupení věci).

 

   Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Pokud není uvedena záruční doba spotřebování zboží na obalu, je záruční doba pro kupujícího spotřebitele nejdéle 24 měsíců, pro kupujícího. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba dnem převzetí vyměněného zboží kupujícím.

 

   Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé nevhodným zacházením nebo opotřebením zboží.

 

   Záruka se nevztahuje na zboží poškozené dopravou (za toto poškození ručí dopravce)

 

 9. Reklamační řád

   Reklamační řád společnosti Naturlife.cz, Hořovská Dana Bc., IČ 03040402 vychází z ustanovení zák.č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), na něj navazujících právních předpisů a zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele)

   V případě doručení zboží v poškozeném balení je kupující oprávněn provést kontrole obsahu balíku za přítomnosti doručitele. Pokud bude některý z výrobků poškozen, kupující je povinen sepsat na místě s doručitelem reklamační lístek. Za poškození zásilky během přepravy odpovídá přepravce.

   V případě jiné reklamace kupující neprodleně kontaktuje prodávajícího telefonicky na tel. číslo + 420 732 781 340 nebo e-mailem obchod@naturlife.cz a uvede předmět reklamace (popis vady)

   Pokud bude kupující reklamované zboží posílat zpět, je kupující povinen zásilku řádně zabalit a odeslat jako běžný balík, dobírka nebude akceptována. Poštovné si v tomto případě hradí kupující sám. Pokud prodávající bude reklamované zboží, případně náhradu za reklamované zboží posílat zpět, poštovné hradí prodávající.

   Prodávající je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od doručení zboží zpět na adresu provozovny Naturlife.cz, Dana Hořovská, Křepenice 81, 264 01 Sedlčany. Není-li zboží odesláno kupujícímu v této lhůtě, vzniká nárok na vrácení kupní částky.

10. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

   Odesláním objednávky došlo k uzavření kupní smlouvy a kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Přijetí objednávky je následně spotřebiteli potvrzeno. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

11. Kontaktní údaje

Naturlife.cz, Dana Hořovská

Křepenice 81, 264 01 Sedlčany

IČ: 03040402

E-mail: obchod@naturlife.cz

Telefon (obchod, reklamace, objednávky): +420 732 781 340

Při platbě bankovním převodem zasílejte platby na:

číslo účtu: 1256606035

kód banky: 3030

IBAN: CZ30 3030 0000 0012 5660 6035

BIC: AIRACZP1

variabilní symbol: číslo faktury

Banka: Air Bank a. s.

 

12. Ochrana osobních dat

   Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího za účelem plnění předmětu smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

   Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v tom rozsahu, který umožní co nejefektivnější doručení zboží.

   Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Jsme registrováni na úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 52887.

13. Řešení sporů

   Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

   Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

14. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

15. Závěrečná ustanovení

   Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

   Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů

   Smlouva a otázky související se řídí českým právem

   Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

   Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. srpna 2014.

Nákupní košík

Košík
Váš košík je prázdný

Poštovné zdarma od 1500 Kč

Přihlášení


Aktuálně

 
 

Akční nabídka

Brodecký redukční ortislim 50 ml T2
Brodecký redukční ortislim 50 ml T2
99.00 Kč
79.00 Kč
Ušetříte: 20.00 KčNimbová ústní voda 60 ml
Nimbová ústní voda 60 ml
150.00 Kč
135.00 Kč
Ušetříte: 15.00 KčŠampon Henna Hi-lights 473 ml JASON
Šampon Henna Hi-lights 473 ml JASON
319.00 Kč
289.00 Kč
Ušetříte: 30.00 KčNové produkty

Mladý ječmen tbl 120
Mladý ječmen tbl 120
299.00 Kč


Sonnenmacht Bio Mladý ječmen prášek 250 g
Sonnenmacht Bio Mladý ječmen prášek 250 g
599.00 Kč


Červené Vánoce
Červené Vánoce
349.00 Kč


Infusion Passion Fruit & Orange
Infusion Passion Fruit & Orange
149.00 Kč